1. זכויות היוצרים והבעלות על סוגי האותיות (להלן הפונטים) שבמסמך זה ובקטלוג המצורף שייכים לעודד עזר בלבד.
 2. רכישת רישיון השימוש בפונטים לתוכנות גרפיות מעניקה לרוכש את הזכות להשתמש בפונטים המצורפים ללא הגבלת זמן ולכל עבודות החברה/סטודיו שלו/שלה, כל עוד החברה/סטודיו שלו/שלה חתומה עליהן וכל עוד אינו/ה מפר/ה את תנאי השימוש המפורטים כאן ו/או את החוקים הנוגעים לעניין זכויות יוצרים, שאינם מפורטים בתנאי השימוש כאן.
  רכישת רישיון השימוש בפונטים בפורמט לאינטרנט מקנה שימוש בגופן עבור דומיין אחד. הרכישה הינה חד פעמית והרשיון שייך לדומיין ללא הגבלת זמן, ללא דמי מנוי וללא הגבלת מספר גולשים.  רכישת רשיון השימוש לאפליקציה מקנה שימוש בגופן עבור אפליקציה אחת בלבד. הרכישה הינה חד פעמית והרשיון שייך לאפליקציה ללא הגבלת זמן, ללא דמי מנוי וללא הגבלת מספר גולשים.
 3. רשות השימוש ניתנת על תנאי מתלה, והתנאי הוא שהמשתמש ישלם לעודד עזר את מלוא הסכום שלעיל במועד ההזמנה. במידה ולא שולם הסכום במועד, יראו את ההסכם כבטל מלכתחילה ואת רשות השימוש כאילו לא ניתנה.
 4. את רכישת זכויות השימוש בגרסאות פונטים המיועדים להטמעה באתרי אינטרנט או באפליקציות (השונים מהפורמט המיועד לשימוש בתוכנות גרפיות) יש לבצע בנפרד מפונטים בפורמט לתוכנות גרפיות.
 5. רכישת רשיון השימוש בפונטים לתוכנות גרפיות היא עבור חברה/סטודיו יחיד/ה בלבד, שהינה בעלת מספר יחיד לצרכי מס. הרכישה מתייחסת לפונטים הרשומים בהזמנה בלבד, לשימוש ביחידת מחשבים אחת (1) הכוללת עד חמישה (5) מחשבים המחוברים לאותה רשת בלבד, אלא אם כן רשום אחרת ברשיון השימוש המצורף. במידה ומספר המחשבים עולה על חמישה ולא מצויין הדבר ברשיון השימוש המצורף, על הרוכש ליצור קשר עם עודד עזר לשם הרחבת רשיון השימוש בתשלום.
 6. מסירת הפונטים לרוכש רשיון השימוש ע"י עודד עזר, אינה מהווה אישור או הסכמה כלשהי למכירה, השאלה, השכרה, הפצה, או העברה של הפונטים הנ"ל בכל דרך שהיא.
 7. למען הסר ספק: רשיון השימוש אינו מעניק זכות לרוכש להעביר הפונטים לספקים חיצוניים או ללקוחות (מעצבים או אחרים) של החברה/סטודיו. במידה והנו מעוניין בכך, על הספק החיצוני או הלקוח של החברה/סטודיו, לרכוש רישיון שימוש בנפרד.
 8. המשתמש מתחייב שלא לערוך מחדש את קווי המתאר של הפונטים, שמם או תוכנם, כמו כן, אין המשתמש מורשה ליצור גירסאות משנה של הפונטים.
 9. בעת רכישת רשיון הפונטים בפורמט לאינטרנט או לאפליקציות מתחייב הרוכש\ת לאבטח את הפונטים בפורמט לאינטרנט או לאפליקציות באופן המיטבי ביותר, על מנת למנוע העתקה לא מורשית של הפונט שרכש.
 10. אחריות עודד עזר חלה על תקינות הפונטים המסופקים בלבד. עודד עזר אינו אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש בפונטים, ולא ישא בעלות נזקים העלולים להיגרם ללקוח או לצד ג' או ללקוח ע"י צד ג' כתוצאה מעבודה עם הפונטים.
 11. הגליפים הלטיניים (בלבד) של הפונטים נע, קשיח ומעודד (בלבד), נמסרים לרוכש בכפוף להודעות ולהנחיות הרשיון הנמצאות בלינק זה בלבד.
 12. הפרת הסכם זה תגרור נקיטת אמצעים משפטיים ותביעת נזיקין ע"י עודד עזר.
 13. מוסכם בין הצדדים כי רק לבתי משפט המוסמכים, אשר מקום מושבם בת"א-יפו, יהיו סמכויות השיפוט בכל הקשור להסכם זה.